Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων εισηγήσεων παρατείνεται έως τις 10/7/2022.