Το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας καλεί τους ερασιτέχνες αστρονόμους να υποβάλλουν πρόταση για διεξαγωγή πρακτικού εργαστηρίου – «workshop». Η θεματολογία των εργαστηρίων μπορεί να εκτείνεται σε όλο το εύρος της ενασχόλησης του σύγχρονου ερασιτέχνη αστρονόμου. Τα εργαστήρια θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν πρακτικό και διαδραστικό χαρακτήρα και να προβλέπεται η μάθηση μέσω της άμεσης συμμετοχής των συνέδρων. Τα εργαστήρια δύνανται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από τις προφορικές εισηγήσεις καθώς και να αξιοποιήσουν ειδικό εξοπλισμό.

Οι υποψήφιοι εισηγητές καλούνται να αποστείλουν προτάσεις για διεξαγωγή εργαστηρίου – «workshop» στην οργανωτική επιτροπή αναφέροντας το προτεινόμενο θέμα και τον τρόπο με τον οποίο προτείνουν να διεξαχθεί. Οι προτάσεις κατατίθενται με e-mail στο astronomy@orionas.gr έως και τις 30/6/2022.